činnost šp

Činnost školního parlamentu pro š. r. 2018/2019 

Školní parlament je tvořen zástupci jednotlivých tříd (5. - 9. třída). Každá třída má v parlamentu jednoho až tři své zástupce, kteří ji reprezentují a zastupují na každém zasedání parlamentu. Během schůzek jsou projednávány nejrůznější problémy, které se týkají celé školy nebo jednotlivých tříd. Zástupci mají možnost vyslovit své požadavky a díky tomu se aktivně zapojit do chodu naší školy, získávají aktuální informace o chodu školy a připravují akce pro své spolužáky.

Cíle školního parlamentu:

 • vedení žáků k otevřené komunikaci a správné argumentaci mezi sebou i s vedením školy a učiteli
 • podpora rozvoje schopnosti spolupracovat a respektovat
 • práci a úspěchy vlastní i druhých
 • podpora tolerance a ohleduplnosti k jiným lidem,
  jejich kulturám a duchovním hodnotám a učit je žít společně s jinými lidmi
 • šetrné zacházení s majetkem školy, vážení si
  pěkného prostředí ve škole i v okolí
 • příprava žáků k plnění svých povinností a
  uplatňování svých práv
 • vytváření potřeby projevovat emoce
 • spolurozhodování o akcích pořádaných školou
 • dodržování pravidel ve škole i mimo ni
 • podpora zdravého způsobu života bez drog a návykových
  látek
 • pěstování pěkných vztahů mezi žáky i učiteli